Sig Rytterklubs

Vedtægter
Printvenlig version
§1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Sig Rytterklub. Klubbens hjemsted er: Varde Kommune.

Sig Rytterklub er under DFGK, medlem af Dansk Ride Forbund.

§2 Formål

Klubbens formål er ved virksomhed og kammeratligt samvær at fremme interessen og sammenholdt indenfor ride- og køresporten, både for bredden og eliten.

§2a: Sig Rytterklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§2b: Sig Rytterklub vægter sikkerheden meget højt, hvorfor alle ryttere uanset alder skal bære ridehjelm, når de færdes til hest på klubbens område

§3 Medlemmer

I klubben optages junior- og seniormedlemmer aktive såvel som passive (støttemedlemmer).

Aldersgrænsen mellem grupperne er 18 år.

Indmeldelse foretages til og godkendes af bestyrelsen.

§4 Medlemskontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen hvert regnskabsår.

Bestyrelsen skal til stadighed søge at holde kontingentet så lavet som muligt, mod at medlemmerne så til gengæld deltager i forefaldende klubarbejde.

Udmeldelse af klubben sker skriftligt til klubbens kasserer med 14 dags varsel.

Står et medlem i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan vedkommen ekskluderes af bestyrelsen.

Når særlige forholde giver anledning hertil, kan bestyrelsen ekskludere et medlem, og optagelse kan kun ske igen ved en ny bestyrelsesbeslutning.

§5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Alle medlemmer over 18 år har stemmeret. Dog gælder for umyndige medlemmer, at der kan afgives en stemme af én forældre eller en værge.

Stemmeret på klubbens generalforsamlinger og valgbarhed til klubbens tillidshverv forudsætter medlemskab i mindst 3 måneder samt at medlemmet ikke er i restance med betaling af kontingent eller andre betalinger til klubben.

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 3 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Ordinær generalforsamling skal holdes inden udgangen af marts.

Indkaldelse sker med 14 dags varsel på Sig Rytterklubs hjemmeside, Sig Rytterklubs Facebook samt opslag i den lokale bruges. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted samt dagsorden ifg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
  1. Formand på valg i ulige år.
  2. Kasserer på valg i lige år.
 6. Valg af revisor.
 7. Evt.

Forslag som medlemmer ønskes behandlet på generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge i forvejen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom med motiveret forslag til dagsorden.

§6 Vedtægtsændring

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor det kræver en majoritet på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer.

Hvis stemmeflertal ikke kan opnås, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Denne indkaldelse skal være skriftlig.

På den ekstraordinære generalforsamling er vedtægtsændringen gældende, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

§7 Bestyrelsen

§7a: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 5 medlemmer over 18 år. Samtidig vælges 2 suppleanter, hvoraf, så vidt muligt en skal være leje af en boks på ejendommen Tastrupvej 11. Suppleanter vælges et år af gangen.

§7b: I bestyrelsen skal, så vidt muligt, mindst 2 medlemmer være aktive ryttere og mindst 1 medlem skal være leje af en boks på ejendommen Tastrupvej 11, Sig, 6800 Varde. En person kan godt både være rytter og bokslejer.

§7c: Ved afstemningen har aktive ryttere og bokslejer forrang for andre, uanset stemmetal, indtil foranstående punkt b. er opfyldt. I det omfang der opstilles flere end nødvendigt og flere end de 2 eller 3 nødvendige som aktive ryttere/bokslejer afholdes der først valg til besættelse af persongruppen under foranstående §7b: .

§7d: Når der er valgt de 2 eller 3 nødvendige personer til opfyldelse af persongruppen i punkt b. afholdes valg af bestyrelsens øvrige medlemmer.

§7e: I det omfang der ikke stiller de nødvendige person til opfyldelse af punkt b. afholdes valg af bestyrelsens øvrige medlemmer.

§7f: Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

§7g: Hvert andet år afgår henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

§7h: Det bør tilstræbes at formand og kasserer ikke går af på en gang.

§8 Regnskab

Kassebogen føres af klubbens kasserer og revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, samtidig med at klubbens status/kassebeholdning også af konfereres og godkendes.

§9 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes minimum fire gange årligt og på forlangende af mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne.

Sekretæren skriver referat, som godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Formanden leder møderne og tegner klubben.

Dog kræves ved større økonomiske dispositioner (køb/salg af ejendom o.l.) både formandens og kassererens underskrift.

§10 Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning skal vedtages på 2 efter hinanden – med mindst 14 dages mellemrum – afholdt generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære. For at en sådan beslutning kan være gyldig, skal vedtagelse ske på den første generalforsamling ske med mindst ¾ af de afgivne stemmer (1/3 af klubbens medlemmer skal mindst være til stede), og på den anden generalforsamling med simpelt flertal.

Samtidig hermed træffes beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud, som dog skal fordeles til lignende børne- og ungdomsarbejde inden for kommunen.

Sig, d. 28/3 2017